Wednesday, November 23, 2011

အတန္းမ်ားနဲ႔ ခ်ာခ်ာလည္

(M.PHILL) အမ္းဖီး တန္းကို တက္ေနသည္။ သင္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကား မ်ားလြန္းစြ။ ဖီလိုဆိုဖီ၊ အင္ဒိုေလာ္ဂ်ီ၊ မင္ႏ်ဴစစ္ကရစ္၊ ရီဆာခ်္မက္သုိေလာ္ဂ်ီ၊ ေဘသဇခႏၵက၊ ဇိနာစရိတ။ တစ္ပတ္လွ်င္ ၆- ရက္။ စာတမ္းမ်ားက ေရးရေသးသည္။ အတန္းေတြစတယ္ ဆိုရင္ပဲ ဆရာမက ေျပာသည္။ မင္းတို႔ အေဆာင္ကုိ မျပန္ၾကနဲ႔၊ စာၾကည့္တုိက္မွာပဲ အခ်ိန္ကုန္ၾက တဲ့။ စာၾကည့္ တုိက္ႏွင့္ အင္တာနက္ကုိ အသံုးျပဳခိုင္းထားသည္။ အင္ဒိုေလာ္ဂ်ီဆရာမကလည္း သူ၏ ဘာသာရပ္ကို လက္ေတြ႔လုပ္ခိုင္းသည္။ ေရွးေဟာင္း ေက်ာက္စာမ်ား ကို ေရးရသည္။ ဖတ္ရသည္။ မင္ႏ်ဴစစ္ကရစ္ ဆရာမကေတာ့ မင္ႏ်ဴစစ္ကရစ္ ေတြအေၾကာင္း သုေတသန လုပ္ခိုင္းသည္။ အိႏၵိယတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အစိုးရ မင္ႏ်ဴစစ္ကရစ္ဌာနမ်ားကို စာရင္ေကာက္ စာတမ္း တင္ခိုင္း သည္။ ရီဆာခ်္မက္ သုိေလာ္ဂ်ီကိုလည္း သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို ေပး၍ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးခုိင္းသည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေရးဘို႔ ေနေနသာသာ ေရးထားသည္ကုိပင္ ဖမ္းမမိပါဟု ေျပာၾကည့္ေသာ အခါ မင္းတစ္ေယာက္ မဟုတ္၊ ေရးဘို႔ရာ မင္းတာ၀န္ ဟု ေျပာသည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရး ဘို႔ စာတမ္း ၂ေစာင္ေပးထားရာ တစ္ေစာင္မွ မတို႔ရေသး။ ေဘသဇခႏၵက ဆရာမႀကီးကလည္း က်မ္းစာလာ ေဆးအေၾကာင္းမ်ားကို ခရာေရ လႊတ္ ေျပာ ျပ သည္။ ဇိနာစရိတ ဆရာကလည္း က်မ္းဆရာ၊ က်မ္း၏ အာေဘာ္မ်ားကို ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပခိုင္းထားသည္။ ဖီလိုဆိုဖီဆရာႀကီးကလည္း ၁၈-ရာစုႏွစ္က အေတြးအေခၚဆရာႀကီးမ်ား၏ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဖီေလာ္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ဒိုးဒိုးေဒါက္ေဒါက္ ေျပာျပသည္။ ေျခခ်င္းလိမ္ေနေသာ ဖီေလာ္ဆရာႀကီးမ်ား၏ မၿပီးႏိုင္ေသာ ဒႆနပညာရပ္မ်ားကို ေငးေမာ နားေထာင္ေနရံုမွတစ္ပါး ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ေပ။ ဒီလ ၁ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ တကၠသုိလ္ ဧည့္ေဆာင္တြင္ ပါဠိ ဌာနက ႀကီးမွဴး ျပဳလုပ္သည့္ မဏိစူဒ ဇာတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ workshopကိုလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေသးသည္။ ဂ်ာမနီနိုင္ငံမွ ေဒါက္တာ ဟန္္နိသည္ သမၼိတိယဂိုဏ္ လား ေရွးေဟာင္း ဇာတ္ေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဤဇာတ္ကို မင္ႏ်ဴစစ္ ကရစ္မွ ရိုမန္၊ ရိုမန္မွ အဂၤလိပ္ဘာသာ သုိ႔ ျပန္ဆိုခဲ့သည္။ ၄င္း၏ ဘာသာျပန္ခ်က္မ်ားကို ဆန္စစ္ကရစ္၊ ပါရာကရစ္၊ ပါဠိတတ္ ကၽြမ္းသည့္ ဆရာႀကီး မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ခ်ျပၿပီး အႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ ရယူျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိဘာသာ ျပန္အလုပ္ရံုကို နံက္ ၁၀ နာရီမွ ၁၊ ေန႔ ၂ နာရီမွ ၅ နာရီ ျပဳလုပ္သည္။ ၁၈ ရက္ျပည့္ေသာအခါ တက္ေရာက္ေလ့လာသူမ်ားကုိ လက္မွတ္ မ်ားေပးအပ္သည္။ ဤအလုပ္ရံုအေတြ႕အႀကံဳမွ မင္ႏ်ဴစစ္ကရစ္ အေၾကာင္း၊ ဘာသာျပန္ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း မ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္ သိနားလည္ခဲ့ရသည္။ မင္ႏ်ဴစစ္ကရစ္မ်ားသည္ ဘာသာရပ္ အားလံုး ၏ ေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ပါဠိ၊ ဆန္စစ္ကရစ္၊ ပါရာကရစ္၊ ဟင္ဒီ၊ မာရတီ ဘာသာရပ္မ်ား၏ မင္ႏ်ဴစစ္ကရစ္သည္ ေဒ၀နာဂရီျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္၊ ဂ်ာမာန္၊ စပိန္ စသည္မ်ား၏ မင္ႏ်ဴစစ္ကရစ္သည္ ရိုမာန္ျဖစ္ သည္။ အိႏၵိယတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ဘာသာရပ္မ်ား၏ မင္ႏ်ဴစစ္ကရစ္ သည္ စုစုေပါင္း ၁၅ ခုရွိသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသုံုး ရူပီ ေငြ ၅ ရာတန္ႏွင့္ ၁၀၀၀ တန္မ်ားတြင္ ထုိမင္ႏ်ဴစစ္ကရစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းျပထား သည္ကုိ ေတြ႔ႏို္င္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမန္မာ၊ မြန္၊ ပ်ဴစာေပတို႔၏ မင္ႏ်ဴစစ္ကရစ္သည္ အိႏၵိ ယႏိုင္ငံ ျဗဟၼီအကၡရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဟုတ္တာေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္ မင္းတို႔ႏိုင္ငံကို ဗရမာ လို႔ ေခၚတာေလ။ ဟု အတန္းဆရာမ က ေျပာျပသည္။ အင္ဒို ေလာ္ဂ်ီဆရာမ၏ သင္တန္းသည္ မ်ားစြာ စိတ္၀င္စား စရာေကာင္းသည္။ ေခတ္ အလိုက္တည္ရွိခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံု၊ ေက်ာက္စာ၊ လႈိုဏ္ဂူ၊ ပုထိုး၊ ေနရာမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတြင္ ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ျပသသင္ၾကားသည္။ အေဆာက္ အအံု၊ ရုပ္တု၊ ေက်ာက္တုိင္၊ ေက်ာက္စာ စသည္မ်ားကို ဘီစီ (၃) ရာစု ကတည္းက ဗုဒၶဘာသာ က အေစာ ဆံုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ ဟုသိရသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ား သည္ ဗုဒၶ၀င္၊ ဇာတ္ေတာ္မ်ား ကို ဘုရား ေက်ာင္း တန္ေဆာင္းတို႔တြင္ လူအမ်ား ျမင္သာေအာင္ ထုဆစ္ျပသ ထား ေလ့ရွိၾကသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကို လူအမ်ားသိရွိလာၿပီး တိုးတက္ျပန္႔ ပြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာမက ေျပာျပသည္။ မင္ႏ်ဴစစ္ကရစ္ အေၾကာင္းကို မင္ႏ်ဴစစ္ ကရစ္ သင္တန္းဆရာမထက္ အင္ဒိုေလာ္ ဂ်ီသင္ ဆရာထံက ပိုမို သိနားလည္ခြင့္ရသည္။ အင္ဒိုေလာ္ဂ်ီ ဆိုသည္မွာ အႏၵိယ ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေရွးေဟာင္းမ်ားကို လုိက္စားသည့္ ပညာရပ္ကို ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment