Sunday, September 19, 2010

ပါဠိေန႔တြင္ ဖတ္ၾကားသည့္ ပါဠိစာတမ္းငယ္၁၇- ၉-၂၀၁၀ ေန႔က အိႏၵိယႏိုင္ငံ မဟာရ႒စတိတ္ ပူေနးၿမိဳ႕ ပူေနးတကၠသုိလ္တြင္ ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆင္ယင္က်င္းပအပ္ သည့္ ပါဠိအထိမ္းအမွတ္ေန႔တြင္ ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္ အရွင္ကုသလ ပါဠိစာတမ္းဖတ္ၾကားစဥ္ပါဠိဒိ၀ေသာ

အယံ ကာေလာ သုမဂၤေလာ ။

အဇၨ ပါဠိဒိ၀ေသာ ပန ဗုဒၶ၀ေႆ ပဥၥပညာသာဓိေက ဒြိသဟႆပဥၥသေတ ၀ႆႏၲဥတု ဘျဒမာသဇုဏွပကၡန၀မီယံ သုကၠ၀ါေရ ---ဃဋိယံ ---၀ိဃဋိယံ--အႏုဃဋိယံ ေဟာတိ။

မယံ ပူေနးနာမ တကၠသိလာယံ ၀ိရစိတံ ၀ိေသသဘူတံ ဣမံ ပါဠိသဘံ အာဂစၧႏၲာနံ အာစရိယာနံ စ သိႆာနံ စ ၀ိေသသေတာ ပဋိမႏၲိကာနံ အတိထိနံ စ အာေရာဂ်တၳာယ ၀ါ အဘယတၳာယ ၀ါ ကာယစိတၱသုခတၳာယ ၀ါ ပတၳယာမ။

အဓုနာ ဣမာယ ပါဠိသဘာယံ ပါဠိဘာသံ ကထိတံု ဩကာသံ လဘိတြာ စ သေဗၺ သပၸဳရိသဘူေတ တုေမွ ပႆိတြာ စ အတိ၀ိယ ပေမာဒါမ။

အဟံ ပန မရမၼရ႒ေတာ ဗုဒၶသာ၀ေကသု ဘိကၡဳသမူေဟသု အညတေရာ အာယသၼာ ကုသေလာ နာမ ေဟာတိ။ ဣမံ ဣျႏၵိယရ႒ံ ပါဠိဘာသံ ၀ါ ဘာသႏၲရံ ၀ါ ပရိယာပုဏိတံု ေစ၀ ဥဂၢဏွိတံု စ အာဂစၦႎ။

ဣဒါနိ ပန ပူေနးနဂေရ ပူေနးနာမ တကၠသိလာယံ ပါဠိဌာေန ဒုတိယသံ၀စၧေရ အမ္ေအ ၀ွယာယံ အာလိယံ အာစရိယာနံ ေစ၀ ပါေမာကၡာနံ စ သႏၱိေက ဗုဒၶ၀စနံ ဘာသႏၲရဘူတာယ အဂၤလိသဘာသာယ ဂဏွာမိ။

အမွာကံ ပါဠိဌာေန နာနာရ႒ေတာ ေစ၀ နာနာနဂရေတာ စ အာဂႏ႖ာ နာနာေဒသိယသိႆာ နာနာသိပၸံ ဥပစိနႏၱိ ေစ၀ ဥဂၢဏွႏၲိ စ။ ဣဒါနိ ေတ သိႆာ ပညာသာဓိကာ သတာ ေဟာႏၲိ။

အာစရိယာ ပန ဣဓ စုဒၵသ ေဟာႏၲိ။ ေတသု ပန အာစရိေယသု ေဒ၀ကာ နာမ ဒိသာပါေမာေကၡာ စ ပရဒီ ဂိုခေလ နာမ ပါေမာေကၡာ စ ပိဂၤလေဒ၀ီ နာမ ပါေမာကၡာ စ နိမလ ကုလာကနိေဒ၀ီ နာမ ပါေမာကၡာ စ လတာ ခ်တရာေဒ၀ီ နာမ ပါေမာကၡာ စ ဆန္းေဂ်း -တန္ဘဂိတ္နာမ အာစရိေယာ စ ဥေဇၹာကုမာေရာ နာမ အာစရိေယာ စ အႏုရုဒၶါ နာမာဒိ အာစရိယာ စ ေဟာႏၲိ။

ေတ အာစရိယာ သကသက၀ိသေယသု ကုသလာ ဟုတြာ သိႆာနံ သု႒ဳ သိကၡာေပႏၲိ ၀ိညာေပႏၲိ။ အထစာပရံ ေတ အာစရိယာ သပုတၱဘရိေယဟိ ဂဟ႒၀ိနယံ ပူရယႏၲာ နိစၥံ ပဥၥသီလံ ရကၡႏၲာ ေဂေဟ နိ၀သႏၲိ။ တသၼာ အပေရ မႏုႆာ သႏၲာ သပၸဳရိသာတိ ၀ဒႏၲိ။

ပါဠိဌာေန သိႆကာ ဗုဒၶပါ၀စနသခၤါတံ ေတပိဋကံ သေဗၺနသဗၺံ မုခ်ေတၳန သိကၡႏၲိ ေစ၀ ဥဂၢဏွႏၲိ စ။ ေတသု ပန ပိဋေကသု အဘိဓမၼပိဋေကာ အတိသုခုေမာ ေစ၀ အတိဂမၻိေရာ စ ဟုတြာ သိကၡာေပတံု အတိဒုကၠေရာ စ။ တသၼာ ပုဗၺကာေလ တံ ပိဋကံ ၀ိတၳာေရန န သကၠာ ဥဂၢဏွာေပတံု။ ဣဒါနိ ပန ပစၥကၡကာေလ အဘိဓမၼတၴသဂၤဟံ တႆ သံ၀ဏၰနာဘူေတန အဘိဓမၼတၲ၀ိဘာ၀ိနီနာမိကာယ ဋီကာယ သဒၶႎ သိကၡာေပႏၲိ။ တသၼာ အဓုနာ ပါဠိဌာနံ အတိ၀ိယ ပရိပုဏၰံ ၀ိဇၨာလယဌာနံ ေဟာတိ။

အနာဂတကာေလ ပန ဣမသၼႎ ပါဠိဌာေန အဘိဓမၼပိဋေကာ အဓိကဘာသာ ဟုတြာ နာနာရ႒ေတာ သိႆကာ စ အေည မႏုႆာ စ သိဂၢဏွိတံု ေစ၀ သာကစၦိတံု စ ဣဒံ ပါဠိဌာနံ အာဂမိႆႏၲိ။

ကိဥၥာပိ ဣဒါနိ အမွာကံ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ပရိနိဗၺဳေတာ ဟုတြာ သာဇီ၀သမၼာသမၺဳဒၶံ ဒႆိတံု ဩကာသံ န လဘႏၲိ။ အထ ေခါ ပန ဣမသၼႎ ေလာေက ဗုဒၶပါ၀စနဘူတာနိ စတုသဟႆာ-ဓိကာနိ အ႒သတသဟႆာနိ ဓမၼကၡႏၶာ အ၀သိႆႏၲိ။ ဗုဒၶကာလေတာ ဟိ ယာ၀ဇၹတနာ သာ႒ကေထဟိ ေတ ဓမၼကၡႏၶာ အတိသုဒၶါ ေက၀လပရိိပုဏၰာ ေဟာႏၲိ။ ေတ ဧကေႏၲန ပန စတုသဟႆာဓိကာနိ အ႒သတ သဟႆဂဏနဘူတာ သမၼာသမၺဳဒၶါ ေဟာႏၲိ။ ၀ိေသသေတာ ဟိ ဧေကာ ဓမၼကၡေႏၶာ ဧေကာ ဗုေဒၶါ ေဟာတိ။ တသၼာ ပစၥကၡကာေလ မယံ ဗဟူ သမၼာသမၺဳေဒၶ သေဗၺန သဗၺံ ဒႆိတံု ပႆိတံု အတိသုႏၵရံ ဩကာသံ လဘႏၲိ။ ေတန ၀ုတၱံ ဘဂ၀တာ သယံ " ေယာ ေ၀ါ အာနႏၵ မယာ ဓေမၼာ စ ၀ိနေယာ ေဒသိေတာ ပညေတၱာ ေသာ ေ၀ါ မမစၥေယန သတၳာ '' တိ ဒီဃနိကာေယ မဟာ၀ဂၢပါဠိယံ မဟာပရိနိဗၺာနသုေတၱ။

အာစရိယာ ေစ၀ သိႆကာ စ ဗုဒၶပါ၀စနာနိ ၀ိရိယဗေလန ဒိ၀ေသ ဒိ၀ေသ သိကၡာေပႏၲိ ေစ၀ ဥဂၢဏွႏၲိ စ။ တသၼာ ဗုဒၶ၀စနံ ဥဂၢဏွန၀ေသန ေတ မယံ သမၼာသမၺဳဒၶံ ဒိ၀ေသ ဒိ၀ေသ ဒိႆႏၲိ ေစ၀ ပႆႏၲိ စ။ ယထာ ဗုေဒၶါ ေဇတ၀န၀ိဟာေရ နိစၥံ ၀ိဟရတိ အမွာကမၸိ ပါဠိဌာေနတိ ၀ဒိတံု ၀ဋၬတိ။ တသၼာ သမၼာသမၺဳုဒၶံ ဒႆိတံု ဣစၧႏၲာေစ၀ သပၸဳရိသဘူတာ စ ေသာတုဇနာ ဣမံ ပါဠိဌာနံ အာဂႏ႖ာ ပရိယာပုဏိတံု အတိ၀ိယ ၀ဋၬတိ။

အမွာကံ ဗုဒၶကာေလ မႏုႆာ ပါဠိဘာသံ ေယဘုေယ်န ၀ဒႏၲိ။ စတုသစၥဓေမၼ ေဒသိယမာေန သမၼာသမၺဳဗုဒၶါ ေစ၀ ဗုဒၶသာ၀ကသာ၀ိကာ စ ပါဠိဘာသေယ၀ ၀ေဠေဇႏၲိ။ သာ ပန ပါဠိဘာသာ မူလဘာသာတိ ၀ါ အရိယဘာသာ ေဟာတီတိ အာစရိယာ ၀ဒႏၲိ။ ကသၼာ? အရိယပုဂၢေလဟိ ၀ဠဥၹနဘာ၀ေတာ ေစ၀ ပုထုဇၹနာနံ ပုဂၢလာနံ အရိယဘာ၀ံ ပါပနေတာ စ။

ေနရုတၱိကာ ဟိ အာစရိယာ ပါဠိ၀စနႆ အတၳံ ဧ၀ံ ၀စနတၳံ ကေရာႏၲိ။ ပါတိ ရကၡတီတိ ပါဠိ။ ေတန ၀စနေတၳန ပါ ဓာတုေတာ ဠိ-ပစၥယဘာ၀ံ ဒေႆတိ။ ေတန ၀ုတၱံ အာစရိယေမာဂၢလာနေတၳေရန '' ပါေတာ ဠီတိ သုတၱံ'' ေမာဂၢလာနဗ်ာကရေဏ။ အယံ ပန ပါဠီတိ ပဒံ ဧကပဒံ ကတြာ ၀ိဘဇတိ။ ဒြိပဒေတာ ပန ဧ၀ံ ၀စနတၳံ ၀ိဘဇႏၲိ--ပက႒ာနံ ဗုဒၶပါ၀စနာနံ အာဠိ တႏၱီတိ။ ဣဒံ ပန ပ+အာဠီတိ ပဒေစၧဒံ ကတြာ ပက႒ာနံ အာဠီတိ ၀စနတၳံ ကေရာႏၲိ။ တံ ဒုတိယနယံ ပါဠိ၀ိဒူ ၀ေဏၰႏၲိ ပသံေသႏၲိ။

ပရမၸရာ ဟိ ဗုဒၶသာ၀ကာ ဘိကၡဴ ဗုဒၶပါ၀စနႆ အတၳံ ပါဠိဘာသာယေမ၀ ၀ါစာပယေတာ ရကၡႏၲိ။ တသၼာ ပါဠိဘာသာ ပရိသုေဒၶါ အနာကုေလာ ဂမၻီရေတၳာ ေဟာတိ။ နိဗၺာနံ ဟိ အတၳိေကဟိ ကုလပုေတၱဟိ ဗုဒၶပါ၀စနံ ပါဠိဘာသံ ဥဂၢဏွိတံု ပရိယာပုဏိတံု အရဟတိ။ ကသၼာ? ဗုဒၶပါ၀စနသခၤါတာယ ပါဠိဘာသာယ အရိယဓမၼသခၤါတံ နိဗၺာနံ ပါပနေတာ။ အာစရိယ ကစၥာယနေတၳေရာ စ ကစၥာယနဗ်ာကရေဏ ဧ၀ံ ၀ဒတိ '' အေတၳာ အကၡရသညာေတာ။ သဗၺ၀စနာနမေတၳာ အကၡေရေဟ၀ သညာယေတ၊ အကၡရ၀ိပတၱိယံ ဟိ အတၳႆ ဒုႏၷယတာ ေဟာတိ။ တသၼာ အကၡရေကာသလႅံ ဗဟူပကာရံ သုတၱေႏၲသု ''

အဓုနာ မမ ၀စနံ နိ႒ာေပႆာမိိ။ ဣဒါနိ မမ ၀စနနိဂမနကာေလ သဗၺသေတၱသု ေမတၱံ စိတၱံ ဖရိတြာ ဗုဒၶမတၱညဳႆ အာစရိယမဟာဗုဒၶေဃာသႆ ဂါထာေယာ ၀ဒိႆာမိ။

စိရံ တိ႒တု သဒၶေမၼာ၊ ဓေမၼ ေဟာႏၲဳ သဂါရ၀ါ။

သေဗၺပိ သတၱာ ကာေလန၊ သမၼာ ေဒေ၀ါ ပ၀ႆတု။

ယထာ ရကၡႎသု ေပါရာဏာ၊ သုရာဇာေနာ တေထ၀ိမံ။

ရာဇာ ရကၡတု ဓေမၼန၊ အတၱေနာ၀ ပဇံ ပဇံ။

အာယသၼာ ကုသေလာ

အမ္ေအ ဒုတိယသံ၀စၦေရ

ပူေနး တကၠသိလာယံ၊ ပါဠိဌာေန

ဣၿႏၵိယရေ႒၊ မဟာရ႒ဌာေန

၁၇-၉-၂၀၁၀

Saturday, September 18, 2010

ပါဠိေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား

၁၇ - ၉- ၂၀၁၀ ေန႔ ညေန ၃း00 နာရီအခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မဟာရ႒စတိတ္ ပူေနးၿမိဳ႕ ပူေနးတကၠသိုလ္ ခမ္းမေဆာင္ တြင္ သာသနာ့အာဇာနည္ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံသား အနာဂါရိက ဓမၼပါလကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၄င္း၏ ေမြးေန႔ကို ပါဠိေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ဆင္ယင္ က်င္းပအပ္သည့္ ပါဠိေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲသဘင္ကုိ ပူေနး တကၠသိုလ္ ပါဠိ ဌာနမွ ႀကီးမွဴး၍ ဆင္ယင္က်င္းပခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္သည္ အနာဂါရိက ဓမၼပါလ၏ ေမြးဘြားသည့္ ႏွစ္ ၁၄၆ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ပါဠိဌာနမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ပါဠိေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲသည္လည္း သံုးႏွစ္ရာသီသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၄င္း ပါဠိေန႔ အထိမ္း အမွတ္ပြဲသို႔ အထူးဖိတ္ၾကားထားေသာ မဟာရ႒ စတိတ္ ၀န္ႀကီး မစၥတာ R.M. Misal , သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကုိလန္ဘို တကၠသုိလ္မွ ေဒါက္တာ အာသကၤ ေတလကရ ရတန။ ပါဠိဌာနမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားကို ေရွ႕ပိုင္း ေနာက္ပုိင္း ၂ ပိုင္းခြဲ၍ က်င္းပရာ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ ပါဠိစာေပဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းသည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပါဠိအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ေဟာေျပာျခင္း အစီအစဥ္တုိ႔ပါ၀င္သည္။ ထုိအစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရဟန္းေတာ္ အရွင္ ကုသလ က ပါဠိစာေပဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ကုိ ပါဠိဘာသာျဖင့္ ေရးဖြဲ႕ထား သည္႕ ပါဠိေဆာင္းပါး တစ္ေစာင္ ကို ေရွးဦးစြာ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းသည္။

အခမ္းအနား ဒုတိယပုိင္းကုိ ညေန ၆ း ၀၀ နာရီတြင္ စတင္က်င္းပရာ ဘုရားဆင္းတုေတာ္အား ပန္းေရခ်မ္း ဆီမီးဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ အထူး ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ၀န္ႀကီး၊ ပါေမာကၡ အာသကၤတို႔အား လက္ေဆာင္ ပစၥည္း မ်ား ေပးျခင္း။ ပါဠိဌာနမွ အတန္းအလုိက္ ပထမ အဆင့္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အား ေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ ဆုတံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပါေမာကၡ အာသကၤ၏ ေဟာေျပာမႈ၊ ၀န္ႀကီး၏ ေဟာေျပာမႈ၊ ပါဠိဌာန အႀကီးအကဲ ေဒါက္တာ ေဒ၀ကာ၏ ပါဠိ အဂၤလိပ္ မာရတီ သံုးဘာသာျဖင့္ ေဟာေျပာမႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပါဠိဌာန ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဇာတ္သရုပ္ကျပ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ အစီအစဥ္ျဖင့္ ပါဠိေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကုိ ည ၈း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ရုပ္သိမ္း လုိက္သည္။

Friday, September 10, 2010

အဘိဓမၼာသင္ရေအာင္(၁၆)

သင္တန္းမွာေတာ့
စာေရးသူရဲ႕ သင္တန္းမွာေတာ့ ဒီလိုသင္တယ္။ (က) ပါဠိဖတ္၊ (ခ) အဂၤလိပ္ ဘာသာျပန္၊ (ဂ) အဓိပၸါယ္ ရွင္းလင္းေျပာျပ၊ (ဃ) အက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြး၊ (င) ဘယ္လို က်င့္သံုးရမယ္ဆိုတာကို ခ်ျပေပးတယ္။ အားလံုးက ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမာန္၊ အိႏၵိယ စတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားခ်ည္းျဖစ္ေလေတာ့ အဂၤလိပ္လိုပဲ ရွင္းလင္း ေျပာျပ ေပးရတယ္။ သင္တန္းခ်ိန္မွာ ေမးခြန္းေတြ အေျဖေတြ၊ ျငင္းခံုမႈေတြ၊ ေဆြးေႏြးမႈေတြႏွင့္ အေတာ္ေလးကုိ စိုစုိေျပေျပရွိလွပါတယ္။

နေမာတႆ ဘုရားရွိခိုး
သင္တန္း မစမီမွာ အားလံုး နေမာတႆ သံုးႀကိမ္ ရြတ္ဆုိၿပီးေတာ့ ဘုရားကန္ေတာ့ရမယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းရာေရာက္လို႔ ျဖစ္တယ္။ ဟုတ္တယ္ ဒီအစဥ္အလာက စာေပ သင္ၾကားမႈမွာ သိပ္အေရးပါတယ္။ နေမာတႆ ရြတ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္တယ္။ ကုသိုလ္ရတယ္ဆုိပါေတာ့။ အဲဒီကုသိုလ္(စိတ္) က ရြတ္ဖတ္သူကို ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဆရာေရာ တပည့္ပါ လိုခ်င္တဲ့ အက်ိဳးတရားက အႏၱရာယ္ကင္းစြာနဲ႕ သင္ယူမယ့္က်မ္းစာကို ၿပီးဆံုးတုိင္ သင္ယူႏုိင္ျခင္းဆုိတဲ့ အက်ိဳးတရားျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ေပ်ာက္ကင္း က်မ္းၿပီးျခင္း အက်ိဳးငွာ က်မ္းစာ သင္ယူ မႈရဲ႕အစမွာ ဘုရားရွိခုိးျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ အစဥ္အလာ ေျပာဆိုမႈ ရွိခဲ့တယ္။ အ႒ကထာ ဋီကာက်မ္းစာမ်ားမွာ က်မ္းဦးပဏာမ အေနနဲ႔ ဘုရား တရား သံဃာႏွင့္ ဆရာသမားေတြကို တစ္ေလးတစ္စား ကန္ေတာ့ပန္းဆင္ထားတာ ရႊန္းရႊန္းကို ေ၀ေနတာပဲ။ ပိဋကတ္က်မ္းစာ စာအုပ္တုိင္းရဲ႕ အဖြင့္စာမ်က္တုိင္းမွာ နေမာတႆ ပါရွိေနတာကို သတိျပဳမိလိမ့္မယ္။ ဆိုလိုတာက က်မ္းစာေရးသားမႈ သင္ယူမႈကိစၥေတြမွာ အေႏွာက္အယွက္ေပးႏို္င္တဲ့ (ဖ်ားတာ နာတာ စာသင္ခ်ိန္ဧည့္သည္လာတာကအစ)မည္သည့္ အႏၱရာယ္ အေႏွာက္အယွက္ မ်ိဳးမဆို မလိုလားဘူး။ အဲလို အႏၱရာယ္ကင္းမွလည္း က်မ္းစာကုိ လြယ္လြယ္ ကူကူ ၿပီးဆံုးတိုင္ သင္ယူေရးသားႏုိင္မယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ က်မ္းဦးအစမွာ သင္တန္းမစမီမွာ ရတနာသံုးပါး အျမတ္ဆံုးထား ရွိခိုးသမႈျပဳၾကတာေပါ့။

Tuesday, September 7, 2010

အဘိဓမၼာသင္ရေအာင္(၁၅)

သၿဂိဳဟ္သင္နည္း နိသ်ည္း
အဘိဓမၼာက်မ္းမွာ အဓိက ျပဆုိထားခ်က္ေတြက ပရမတၳတရား ေလးပါးျဖစ္တယ္။ သၿဂိဳဟ္ကုိးပိုင္းလံုးဟာ ဒီတရားေလးပါးကိုပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးပံုေဖာ္ ရွင္းလင္းျပ ဆိုထားျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သၿဂိဳဟ္ ကုိးပုိင္းလံုးဟာ တစ္ျခားစီမဟုတ္ဘဲ တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခု ကြင္းဆက္သဘြယ္ ဆက္သြယ္ေနျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာကို သိႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုတင္ျပမဲ့ သင္ခန္းစာမ်ားမွာလည္း က်မ္းစာအတုိင္း တစ္ပိုင္းစီ မသြားပဲ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ကိုးပုိင္းလံုးကို ေမႊေႏွာက္ သင္ျပေပးသြားမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခါမွာ က်မ္းစာကုိ အစဥ္အတိုင္း သင္ယူရတာထက္ ပုိမို ခက္ခဲတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ အက်ိဳးရလဒ္က သိပ္မ်ားတယ္။ ဒီလိုသင္ ယူရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕က်မႈ စိတ္၀င္စားမႈ၊ နားလည္မႈ မ်ားစြာ ရရွိေစတယ္။ စာရဲ႕အရသာကုိ အခ်ိန္တိုင္း သိၿပီး သင္ခ်င္ရင္း သင္ရင္း၊ သင္ရင္း သင္ခ်င္ရင္းျဖစ္ေနေတာ့တာပဲ။ အဘိဓမၼာဆိုတာ အေ၀းႀကီးမဟုတ္ပါလားဆိုတဲ့ အသိေတြ ၀င္လာၿပီး က်မ္းစာေနာက္ကုိ တစ္ေကာက္ေကာက္ လုိက္ခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚေနေတာ့တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီနည္းက ကေလးသူငယ္ ေတြအတြက္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အနည္းဆံုး ဆယ္တန္းအဆင့္ရွိတဲ့ သူေတြအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေလ့လာနည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္။

စိတ္ပုိင္းကုိ မ႑ိဳင္ထားၿပီး
သင္ျပတဲ့အခါ စိတ္ပုိင္းကုိ မ႑ိဳင္ထားၿပီး အျခားအပိုင္းက႑မ်ားက အခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာေပါင္းစပ္သင္ေပးတယ္။ ဥပမာ အကုသုိလ္စိတ္ဆိုပါေတာ့ အကုသုိလ္ဆိုတာ ဘာေတြလဲ။ အကုသုိလ္ အမႈေတြ ထုတ္ျပဘို႔ ၀ီထိမုတ္ပိုင္းက ဒုစရိုက္တရား ၁၀ ပါးကုိ ယူျပေပးရတယ္။ အဟိတ္စိတ္ဆုိရင္ ျမင္သိစိတ္၊ ၾကားသိစိတ္ စတဲ့ စိတ္ေတြျဖစ္ေပၚလာပံုကို ျပဘို႕အတြက္ ရုပ္ပုိင္းက အာရံု ငါးပါး၊ ပသာဒငါးပါးကို ယူၿပီးျပရတယ္။ ၿပီးေတာ့ စိတ္အစဥ္ေတြျပ ဘို႔ရန္အတြက္ ၀ီထိပုိင္းက ၀ီထိစဥ္ေတြ ယူၿပီး ျပေပးရတယ္။ ကုသိုလ္စိတ္ေရာက္ျပန္ေတာ့ ဒြိဟိတ္ တိဟိတ္စတဲ့ အခြဲေတြ၊ ကာမ ၁၁ ဘံုက ကာမ ပဋိသေႏၶစိတ္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ အခြဲေတြ။ ၀ီထိခ်ပံုေတြ စတာေတြကို ေ၀ေ၀ ဆာဆာ ျပေပးရတယ္။ အဲဒီလို ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုက တင္ျပၿပီး သင္ျပေနရတာနဲ႔ဘဲ ကာမစိတ္ ၅၄ ပါးၿပီးဘုိ႔ ၁ လေက်ာ္ ၂ လေလာက္ အခ်ိန္ယူရတယ္။ အဲ ကာမစိတ္ ၅၄ ပါးၿပီးတယ္ဆိုရင္ဘဲ သင္တန္းသားမ်ားဟာ သၿဂိဳဟ္က်မ္းရဲ႕ အေျခခံ သေဘာတရားေတြကို အေတာ္ေလး ထိထိမိမိသိရွိသြားၿပီး သၿဂိဳဟ္ဆိုတာ ဒါပါလားလို႔ တကယ္သိသြားေတာ့တယ္။ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ကြဲၿပီး ဘ၀၊ ေလာကသေဘာတရားေတြကို ကုိယ္တိုင္ေစာေၾကာႏိုင္တဲ့ အဘိဓမၼာ ဥာဏ္ရသြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ လူလည္း အေတာ္ေလး မင္ကပ္ၿပီး ၿငိမ္ခ်က္သား ေကာင္းသြားတာကုိ ေတြ႕ရမယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
အဘိဓမၼာသင္ယူရျခင္းရဲ႕ အဓိကက ဘာလဲဆိုေတာ့ အဘိဓမၼာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာသိၿပီး ေန႔စဥ္ဘ၀ထဲမွာ အဘိဓမၼာက ဘယ္လိုရွိေနတယ္ဆိုတာ သိနားလည္ဘို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာျဖစ္သူက ေႏွးတာျမန္တာကုိ ပဓာန မထားဘဲ က်မ္းစာ မွာလာတဲ့ စကားလံုးတုိင္းကုိ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ရွင္းလင္း ေျပာျပ ေပးဘို႔ လုိအပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေန႔စဥ္ဘ၀ထဲမွာ အဘိဓမၼာက ဘယ္လုိျဖစ္ေနတယ္၊ အဘိဓမၼာသေဘာတရားအရ ဘ၀ကုိ ဘယ္လို ေကာင္းေအာင္ ဖန္တီးရမယ္ စတဲ့ ဘ၀ႏွင့္ အဘိဓမၼာကို တစ္ထပ္တည္းက်ေအာင္ အေလးေပး ေျပာျပသြားဘို႔လည္း အထူးလိုအပ္တယ္။