Sunday, September 19, 2010

ပါဠိေန႔တြင္ ဖတ္ၾကားသည့္ ပါဠိစာတမ္းငယ္၁၇- ၉-၂၀၁၀ ေန႔က အိႏၵိယႏိုင္ငံ မဟာရ႒စတိတ္ ပူေနးၿမိဳ႕ ပူေနးတကၠသုိလ္တြင္ ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆင္ယင္က်င္းပအပ္ သည့္ ပါဠိအထိမ္းအမွတ္ေန႔တြင္ ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္ အရွင္ကုသလ ပါဠိစာတမ္းဖတ္ၾကားစဥ္ပါဠိဒိ၀ေသာ

အယံ ကာေလာ သုမဂၤေလာ ။

အဇၨ ပါဠိဒိ၀ေသာ ပန ဗုဒၶ၀ေႆ ပဥၥပညာသာဓိေက ဒြိသဟႆပဥၥသေတ ၀ႆႏၲဥတု ဘျဒမာသဇုဏွပကၡန၀မီယံ သုကၠ၀ါေရ ---ဃဋိယံ ---၀ိဃဋိယံ--အႏုဃဋိယံ ေဟာတိ။

မယံ ပူေနးနာမ တကၠသိလာယံ ၀ိရစိတံ ၀ိေသသဘူတံ ဣမံ ပါဠိသဘံ အာဂစၧႏၲာနံ အာစရိယာနံ စ သိႆာနံ စ ၀ိေသသေတာ ပဋိမႏၲိကာနံ အတိထိနံ စ အာေရာဂ်တၳာယ ၀ါ အဘယတၳာယ ၀ါ ကာယစိတၱသုခတၳာယ ၀ါ ပတၳယာမ။

အဓုနာ ဣမာယ ပါဠိသဘာယံ ပါဠိဘာသံ ကထိတံု ဩကာသံ လဘိတြာ စ သေဗၺ သပၸဳရိသဘူေတ တုေမွ ပႆိတြာ စ အတိ၀ိယ ပေမာဒါမ။

အဟံ ပန မရမၼရ႒ေတာ ဗုဒၶသာ၀ေကသု ဘိကၡဳသမူေဟသု အညတေရာ အာယသၼာ ကုသေလာ နာမ ေဟာတိ။ ဣမံ ဣျႏၵိယရ႒ံ ပါဠိဘာသံ ၀ါ ဘာသႏၲရံ ၀ါ ပရိယာပုဏိတံု ေစ၀ ဥဂၢဏွိတံု စ အာဂစၦႎ။

ဣဒါနိ ပန ပူေနးနဂေရ ပူေနးနာမ တကၠသိလာယံ ပါဠိဌာေန ဒုတိယသံ၀စၧေရ အမ္ေအ ၀ွယာယံ အာလိယံ အာစရိယာနံ ေစ၀ ပါေမာကၡာနံ စ သႏၱိေက ဗုဒၶ၀စနံ ဘာသႏၲရဘူတာယ အဂၤလိသဘာသာယ ဂဏွာမိ။

အမွာကံ ပါဠိဌာေန နာနာရ႒ေတာ ေစ၀ နာနာနဂရေတာ စ အာဂႏ႖ာ နာနာေဒသိယသိႆာ နာနာသိပၸံ ဥပစိနႏၱိ ေစ၀ ဥဂၢဏွႏၲိ စ။ ဣဒါနိ ေတ သိႆာ ပညာသာဓိကာ သတာ ေဟာႏၲိ။

အာစရိယာ ပန ဣဓ စုဒၵသ ေဟာႏၲိ။ ေတသု ပန အာစရိေယသု ေဒ၀ကာ နာမ ဒိသာပါေမာေကၡာ စ ပရဒီ ဂိုခေလ နာမ ပါေမာေကၡာ စ ပိဂၤလေဒ၀ီ နာမ ပါေမာကၡာ စ နိမလ ကုလာကနိေဒ၀ီ နာမ ပါေမာကၡာ စ လတာ ခ်တရာေဒ၀ီ နာမ ပါေမာကၡာ စ ဆန္းေဂ်း -တန္ဘဂိတ္နာမ အာစရိေယာ စ ဥေဇၹာကုမာေရာ နာမ အာစရိေယာ စ အႏုရုဒၶါ နာမာဒိ အာစရိယာ စ ေဟာႏၲိ။

ေတ အာစရိယာ သကသက၀ိသေယသု ကုသလာ ဟုတြာ သိႆာနံ သု႒ဳ သိကၡာေပႏၲိ ၀ိညာေပႏၲိ။ အထစာပရံ ေတ အာစရိယာ သပုတၱဘရိေယဟိ ဂဟ႒၀ိနယံ ပူရယႏၲာ နိစၥံ ပဥၥသီလံ ရကၡႏၲာ ေဂေဟ နိ၀သႏၲိ။ တသၼာ အပေရ မႏုႆာ သႏၲာ သပၸဳရိသာတိ ၀ဒႏၲိ။

ပါဠိဌာေန သိႆကာ ဗုဒၶပါ၀စနသခၤါတံ ေတပိဋကံ သေဗၺနသဗၺံ မုခ်ေတၳန သိကၡႏၲိ ေစ၀ ဥဂၢဏွႏၲိ စ။ ေတသု ပန ပိဋေကသု အဘိဓမၼပိဋေကာ အတိသုခုေမာ ေစ၀ အတိဂမၻိေရာ စ ဟုတြာ သိကၡာေပတံု အတိဒုကၠေရာ စ။ တသၼာ ပုဗၺကာေလ တံ ပိဋကံ ၀ိတၳာေရန န သကၠာ ဥဂၢဏွာေပတံု။ ဣဒါနိ ပန ပစၥကၡကာေလ အဘိဓမၼတၴသဂၤဟံ တႆ သံ၀ဏၰနာဘူေတန အဘိဓမၼတၲ၀ိဘာ၀ိနီနာမိကာယ ဋီကာယ သဒၶႎ သိကၡာေပႏၲိ။ တသၼာ အဓုနာ ပါဠိဌာနံ အတိ၀ိယ ပရိပုဏၰံ ၀ိဇၨာလယဌာနံ ေဟာတိ။

အနာဂတကာေလ ပန ဣမသၼႎ ပါဠိဌာေန အဘိဓမၼပိဋေကာ အဓိကဘာသာ ဟုတြာ နာနာရ႒ေတာ သိႆကာ စ အေည မႏုႆာ စ သိဂၢဏွိတံု ေစ၀ သာကစၦိတံု စ ဣဒံ ပါဠိဌာနံ အာဂမိႆႏၲိ။

ကိဥၥာပိ ဣဒါနိ အမွာကံ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ပရိနိဗၺဳေတာ ဟုတြာ သာဇီ၀သမၼာသမၺဳဒၶံ ဒႆိတံု ဩကာသံ န လဘႏၲိ။ အထ ေခါ ပန ဣမသၼႎ ေလာေက ဗုဒၶပါ၀စနဘူတာနိ စတုသဟႆာ-ဓိကာနိ အ႒သတသဟႆာနိ ဓမၼကၡႏၶာ အ၀သိႆႏၲိ။ ဗုဒၶကာလေတာ ဟိ ယာ၀ဇၹတနာ သာ႒ကေထဟိ ေတ ဓမၼကၡႏၶာ အတိသုဒၶါ ေက၀လပရိိပုဏၰာ ေဟာႏၲိ။ ေတ ဧကေႏၲန ပန စတုသဟႆာဓိကာနိ အ႒သတ သဟႆဂဏနဘူတာ သမၼာသမၺဳဒၶါ ေဟာႏၲိ။ ၀ိေသသေတာ ဟိ ဧေကာ ဓမၼကၡေႏၶာ ဧေကာ ဗုေဒၶါ ေဟာတိ။ တသၼာ ပစၥကၡကာေလ မယံ ဗဟူ သမၼာသမၺဳေဒၶ သေဗၺန သဗၺံ ဒႆိတံု ပႆိတံု အတိသုႏၵရံ ဩကာသံ လဘႏၲိ။ ေတန ၀ုတၱံ ဘဂ၀တာ သယံ " ေယာ ေ၀ါ အာနႏၵ မယာ ဓေမၼာ စ ၀ိနေယာ ေဒသိေတာ ပညေတၱာ ေသာ ေ၀ါ မမစၥေယန သတၳာ '' တိ ဒီဃနိကာေယ မဟာ၀ဂၢပါဠိယံ မဟာပရိနိဗၺာနသုေတၱ။

အာစရိယာ ေစ၀ သိႆကာ စ ဗုဒၶပါ၀စနာနိ ၀ိရိယဗေလန ဒိ၀ေသ ဒိ၀ေသ သိကၡာေပႏၲိ ေစ၀ ဥဂၢဏွႏၲိ စ။ တသၼာ ဗုဒၶ၀စနံ ဥဂၢဏွန၀ေသန ေတ မယံ သမၼာသမၺဳဒၶံ ဒိ၀ေသ ဒိ၀ေသ ဒိႆႏၲိ ေစ၀ ပႆႏၲိ စ။ ယထာ ဗုေဒၶါ ေဇတ၀န၀ိဟာေရ နိစၥံ ၀ိဟရတိ အမွာကမၸိ ပါဠိဌာေနတိ ၀ဒိတံု ၀ဋၬတိ။ တသၼာ သမၼာသမၺဳုဒၶံ ဒႆိတံု ဣစၧႏၲာေစ၀ သပၸဳရိသဘူတာ စ ေသာတုဇနာ ဣမံ ပါဠိဌာနံ အာဂႏ႖ာ ပရိယာပုဏိတံု အတိ၀ိယ ၀ဋၬတိ။

အမွာကံ ဗုဒၶကာေလ မႏုႆာ ပါဠိဘာသံ ေယဘုေယ်န ၀ဒႏၲိ။ စတုသစၥဓေမၼ ေဒသိယမာေန သမၼာသမၺဳဗုဒၶါ ေစ၀ ဗုဒၶသာ၀ကသာ၀ိကာ စ ပါဠိဘာသေယ၀ ၀ေဠေဇႏၲိ။ သာ ပန ပါဠိဘာသာ မူလဘာသာတိ ၀ါ အရိယဘာသာ ေဟာတီတိ အာစရိယာ ၀ဒႏၲိ။ ကသၼာ? အရိယပုဂၢေလဟိ ၀ဠဥၹနဘာ၀ေတာ ေစ၀ ပုထုဇၹနာနံ ပုဂၢလာနံ အရိယဘာ၀ံ ပါပနေတာ စ။

ေနရုတၱိကာ ဟိ အာစရိယာ ပါဠိ၀စနႆ အတၳံ ဧ၀ံ ၀စနတၳံ ကေရာႏၲိ။ ပါတိ ရကၡတီတိ ပါဠိ။ ေတန ၀စနေတၳန ပါ ဓာတုေတာ ဠိ-ပစၥယဘာ၀ံ ဒေႆတိ။ ေတန ၀ုတၱံ အာစရိယေမာဂၢလာနေတၳေရန '' ပါေတာ ဠီတိ သုတၱံ'' ေမာဂၢလာနဗ်ာကရေဏ။ အယံ ပန ပါဠီတိ ပဒံ ဧကပဒံ ကတြာ ၀ိဘဇတိ။ ဒြိပဒေတာ ပန ဧ၀ံ ၀စနတၳံ ၀ိဘဇႏၲိ--ပက႒ာနံ ဗုဒၶပါ၀စနာနံ အာဠိ တႏၱီတိ။ ဣဒံ ပန ပ+အာဠီတိ ပဒေစၧဒံ ကတြာ ပက႒ာနံ အာဠီတိ ၀စနတၳံ ကေရာႏၲိ။ တံ ဒုတိယနယံ ပါဠိ၀ိဒူ ၀ေဏၰႏၲိ ပသံေသႏၲိ။

ပရမၸရာ ဟိ ဗုဒၶသာ၀ကာ ဘိကၡဴ ဗုဒၶပါ၀စနႆ အတၳံ ပါဠိဘာသာယေမ၀ ၀ါစာပယေတာ ရကၡႏၲိ။ တသၼာ ပါဠိဘာသာ ပရိသုေဒၶါ အနာကုေလာ ဂမၻီရေတၳာ ေဟာတိ။ နိဗၺာနံ ဟိ အတၳိေကဟိ ကုလပုေတၱဟိ ဗုဒၶပါ၀စနံ ပါဠိဘာသံ ဥဂၢဏွိတံု ပရိယာပုဏိတံု အရဟတိ။ ကသၼာ? ဗုဒၶပါ၀စနသခၤါတာယ ပါဠိဘာသာယ အရိယဓမၼသခၤါတံ နိဗၺာနံ ပါပနေတာ။ အာစရိယ ကစၥာယနေတၳေရာ စ ကစၥာယနဗ်ာကရေဏ ဧ၀ံ ၀ဒတိ '' အေတၳာ အကၡရသညာေတာ။ သဗၺ၀စနာနမေတၳာ အကၡေရေဟ၀ သညာယေတ၊ အကၡရ၀ိပတၱိယံ ဟိ အတၳႆ ဒုႏၷယတာ ေဟာတိ။ တသၼာ အကၡရေကာသလႅံ ဗဟူပကာရံ သုတၱေႏၲသု ''

အဓုနာ မမ ၀စနံ နိ႒ာေပႆာမိိ။ ဣဒါနိ မမ ၀စနနိဂမနကာေလ သဗၺသေတၱသု ေမတၱံ စိတၱံ ဖရိတြာ ဗုဒၶမတၱညဳႆ အာစရိယမဟာဗုဒၶေဃာသႆ ဂါထာေယာ ၀ဒိႆာမိ။

စိရံ တိ႒တု သဒၶေမၼာ၊ ဓေမၼ ေဟာႏၲဳ သဂါရ၀ါ။

သေဗၺပိ သတၱာ ကာေလန၊ သမၼာ ေဒေ၀ါ ပ၀ႆတု။

ယထာ ရကၡႎသု ေပါရာဏာ၊ သုရာဇာေနာ တေထ၀ိမံ။

ရာဇာ ရကၡတု ဓေမၼန၊ အတၱေနာ၀ ပဇံ ပဇံ။

အာယသၼာ ကုသေလာ

အမ္ေအ ဒုတိယသံ၀စၦေရ

ပူေနး တကၠသိလာယံ၊ ပါဠိဌာေန

ဣၿႏၵိယရေ႒၊ မဟာရ႒ဌာေန

၁၇-၉-၂၀၁၀

0 comments:

Post a Comment