Saturday, June 12, 2010

ပါဠိဌာန လုပ္ရွားမႈတစ္ရပ္


ပါဠိဌာန လုပ္ရွားမႈတစ္ရပ္


အဘိဓမၼာသင္တန္း

အဘိဓမၼာသင္တန္းကုိ ပူးေနးၿမိဳ႕ ပူးေနးတကၠသိုလ္ ပါဠိ႒ာနတြင္ ၂၅ ရက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၀ မွ ၂၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၀ အထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့သည္။ သင္ၾကားပို႕ခ်သည့္ ဆရာေတာ္မွာ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ႏိုင္ငံမွ အရွင္ဓမၼဒီပျဖစ္ သည္။ ဆရာေတာ္သည္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ ပ႒ာန္း ၂၄ ပစၥည္းကုိ အဘိဓမၼတၳ သဂၤဟက်မ္းစာကုိ အေျခခံ၍ သင္ၾကားျပခဲ့ရာ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။

သင္တန္းဆရာေတာ္

ဆရာေတာ္သည္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ရဟန္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖားေအာက္ ေတာရတြင္ သံုးႏွစ္ သီတင္းသံုးေတာ္မူ၍ အဘိဓမၼာႏွင့္ ၀ိပႆနာတရားကုိ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္သည္ သင္ၾကား ေသာအခါ ေထရ၀ါဒက်မ္းစာကို အဓိကမ႑ိဳင္ျပဳလ်က္ အျခားဘာသာမ်ားမွ လာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ညွိႏႈိင္းတုိင္ဆိုင္လ်က္ သင္ၾကား ပုိ႔ခ် ေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပိဋကတ္သင္ၾကား ပို႔ခ်နည္းအတိုင္း သင္ၾကားေပးသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ဘာသာ ရပ္ ၁၈ မ်ိဳး တတ္ေျမာက္ ေၾကာင္းသိရသည္။


သင္တန္းခ်ိန္

သင္တန္းခ်ိန္မွာ နံနက္ ၉း၃၀ မွ ၁၁း၀၀ အထိ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသို႔ တကၠသိုလ္ဆရာ ဆရာမမ်ား စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားတက္ေရာက္သင္ယူၾကသည္။ သင္တန္းကာလအတြင္း ေမးခြန္းမ်ားကိုိ ေမးၾက ေျဖၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ သင္တန္း ေနာက္ဆံုးရက္ျဖစ္သည့္ ၂၅ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၁၀ ေန႔သည္ သင္တန္း ပုိ႔ခ်ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စားပြဲ၀ိုင္း ေဆြးေႏြးခန္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္သူေလးမ်ားလည္း စိတ္၀င္တစား ေမးျမန္း

ေဆြးေႏြးခ်က္ အခ်ိဳ႕

ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ မဟာယာန ရဟန္းေတာ္ ေစာလြင္ က စတင္ေဆြးေႏြးသည္။ သူ၏ ေမးျမန္းခ်က္မွာ သက္မဲ့(စားပြဲခံု)သည္ ဒုကၡျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ ရွင္းလင္း ေပးပါရန္။


ဆရာေတာ္က စားပြဲသည္ ဒုကၡျဖစ္သည္ ဟုေျဖသည္။ စားပြဲခံုမွာ စိတ္ခံစားခ်က္ မရွိသျဖင့္ ဒုကၡမျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာသည္။ ဆရာေတာ္က ဒုကၡသည္ ဒုကၡဒုကၡ၊ သခၤါရဒုကၡ၊ ၀ိမရိဏာမဒုကၡဟူ၍ သံုးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း။ ထို႔ေၾကာင့္ စားပြဲခံုသည္ ဒုကၡသံုးမ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္သျဖင့္ ဒုကၡပင္ ေခၚဆုိရေၾကာင္း မိန္႔ဆိုသည္။ ထုိတြင္ ကုိရီးယားရဟန္းေတာ္က ျမတ္စြာဘုရားသည္ သေဗၺသခၤါရာ ဒုကၡာ ဟုေဟာေတာ္မူခဲ့ရာ ဓမၼပဒအ႒ကထာက ပဥၥကၡႏၶာ ဒုကၡာဟု ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါေၾကာင္း။ ထို႔ေၾကာင့္ စားပြဲခံုသည္ ဒုကၡမျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ ကိုရီးယား ရဟန္းေတာ္၏ အယူအဆမွာ စားပြဲခံုသည္ ခႏၶာငါးပါးတြင္ မပါ၀င္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၄င္းစားပြဲသည္ ဒုကၡမျဖစ္ဟု ေျပာႏိုင္ေၾကာင္း စသည္ေျပာဆုိသည္။


ထို႔ေနာက္ ထုိင္၀မ္သီလရွင္က သဗၺံရူပံ အေဟတုကံ သာသ၀ံ ဟုေျပာထားရာ ရုပ္သည္ အဘယ္ကဲ့သို႔ အေဟတုက၊ သာသ၀ျဖစ္ပါသနည္း ဟုေမးျမန္းသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ အရွင္သုဇနက ေ၀ဒနာ သညာတုိ႔သည္ တစ္ပါး စီပင္ျဖစ္ပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ခႏၶာဟု ဆုိရပါသနည္း ဟုေမးျမန္းသည္။

ျမန္မာရဟန္းေတာ္ အရွင္ကုသလ က စိတၱ၀ီထိတြင္ စကၡဳ၀ိညာဥ္သည္ ရူပါရံုကုိ ျမင္သည္ဟုဆုိရာ ပံုစံကို ျမင္ပါသေလာ သုိ႔မဟုတ္ အေရာင္အဆင္းကုိ ျမင္ပါသေလာ ဟုေမးျမန္းသည္။ အေရာင္ကုိသာ ျမင္သည္ဟု ေျဖၾကားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ မစ္စတာ ဥဒါန္းက ေထရ၀ါဒႏွင့္ ၀ဇိရာယာနတို႔၏ ထူးျခားခ်က္ကို ေမးျမန္းသည္။


ဆြတ္ဆလန္ႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ပါဠိ၊ ဆန္စရစ္၊ ေထရ၀ါဒမ်ားကုိ မသိမတတ္ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရသျဖင့္ စိတ္ေက် နပ္မႈ ရပါေၾကာင္း၊ အရွင္သည္ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ သိထားသူျဖစ္၍ သင္တန္းကို ေကာင္းစြာ သင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။ ေက်းဇူးမ်ားစြာလည္း တင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ PH.d ေက်ာင္းသူ ယူမီက ေထရ၀ါဒလာ ေဗာဓိသံုးမ်ိဳးအေၾကာင္းကုိ ေမးျမန္းသည္။

အရွင္ကုသလက (ေကာင္းမြန္) ေဗာဓိဥာဏ္ကုိ ရၿပီးေနာက္ ဤေလာကသို႔ ျပန္လာမည္ဆိုသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏိုင္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ထဲတြင္ အဘိဓမၼာကို မည္ကဲ့သို႔ အသံုးခ်ႏိုင္ပါသနည္းဟု ေမးျမန္းသည္။

အီရန္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေရွ႕ဘ၀ ေနာက္ဘ၀ရွိသည္ကို အဘယ္ကဲ့ သို႔ သိႏိုင္ပါသနည္း ေမးျမန္းသည္။

သင္တန္းသိမ္းပြဲ

ယေန႔ သင္တန္းၿပီးဆံုးသည့္ေန႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္းသားမ်ားစံုညီတက္ေရာက္လာၾက သည္။ ပါဠိဌာနမွ သင္တန္းတာ၀န္ခံ ဆရာ ဥေဇၨာကုမာရ က သင္တန္းၿပီး ဆံုးျခင္း အထိန္းအမွတ္အျဖစ္ ဆရာေတာ္အား ပန္းစည္းႏွင့္ လွဴဒါန္းဘြယ္မ်ားကို ဆက္ကပ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာဆုိသည္။ ဆရာေတာ္ကလည္း ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာဆုိသည္။ ပန္းစည္းႏွင့္ လွဴဒါန္းဘြယ္ရာမ်ား ဆက္ကပ္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာဆုိၿပီးလွ်င္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပန္လည္ စတင္သည္။ မၾကာမီ ထမင္းေၾကာ္ႏွင့္ က်ရည္တစ္ခြက္စီခ်ေပးသျဖင့္ စား ေသာက္ရင္း စကားေျပာဆုိၾကသည္။ အဘိဓမၼာသင္တန္းကုိ ၿငိမ္းေအးမႈ ေက်နပ္မႈ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္လုိက္ၾကသည္။

ေပ်ာ္ရႊင္မႈတကာတုိ႔တြင္ တရားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ အသာလြန္ဆံုးျဖစ္သည္။ အရသာတကာတို႔တြင္ တရားအရသာသည္ အသာလြန္ဆံုးျဖစ္သည္။
(ဗုဒၶ)

ေကာင္းမြန္ တင္ျပသည္

0 comments:

Post a Comment